Điều lệ

 QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH

TẠI HÀ NỘI VÀ KHU VỰC PHÍA BẮC

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi:

– Tên gọi “Câu lạc bộ doanh nhân đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội và Khu vực phía Bắc”.

– Tên viết tắt: “CLB Doanh nhân ĐH NB”.

– Câu lạc bộ (CLB) doanh nhân đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội và Khu vực phía Bắc là tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập theo nguyện vọng chung của các doanh nhân đồng hương Ninh Bình trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Các doanh nhân thành viên của CLB gọi là Hội viên.

– Trụ sở CLB đặt tại: Số 455 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội (Văn phòng Tập đoàn Thạch Bàn).

Điều 2. Mục đích hoạt động:

Mục đích hoạt động của CLB là tập hợp các doanh nhân đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tạo điều kiện hợp tác liên kết, giao lưu, hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng phấn đấu cho sự phát triển kinh tế và sự thành đạt của các thành viên trong CLB, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước. Ngoài ra, thành viên CLB còn được giao lưu, hợp tác, gắn bó với các doanh nghiệp bên ngoài Ninh Bình ở các địa phương trên toàn quốc và nước ngoài, đồng thời quan tâm, hỗ trợ các chương trình kinh tế xã hội – văn hóa của quê hương Ninh Bình.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CLB

Điều 3. CLB có nhiệm vụ và quyền hạn:

– Làm cầu nối giữa các doanh nghiệp và doanh nhân đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp và doanh nhân hội viên.

– Tổ chức các cuộc họp, các buổi hội thảo, các buổi tham quan giữa các doanh nghiệp của Hội viên để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các Hội viên để cùng tồn tại và phát triển. CLB hoạt động đa dạng, kết nối vì đồng hương, vì quê hương Ninh Bình.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi có thể được, kể cả việc tổ chức đào tạo chuyên môn cho các doanh nghiệp nếu thấy cần thiết.

– Xây dựng cơ sở vật chất của CLB, phát triển Hội viên để mở rộng phạm vi hoạt động của CLB.

– Lập website của CLB để triển khai công tác liên lạc, kết nối các doanh nghiệp và doanh nhân đồng hương Ninh Bình và hướng về quê hương.

– Lập tài khoản ngân hàng do Chủ tịch CLB ủy quyền cho cá nhân quản lý.

– Quản lý và sử dụng hợp pháp quỹ của CLB trong các hoạt động của chung.

– Tuyên truyền quảng bá và tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân Ninh Bình.

 

Chương III

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 4. CLB hoạt động trên nguyên tắc sau:

– Tự nguyện, tự quản.

– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, đồng thuận.

– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

– Không vì mục đích lợi nhuận.

– Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và quy chế CLB.

– Kết nối với hoạt động của hệ thống Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Ninh Bình.

Điều 5. Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ:

– Đại hội toàn thể Hội viên tổ chức 02 năm/01 lần, do Ban Chấp hành triệu tập, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB.

1. Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

– Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

– Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung quy chế.

– Bầu Ban Chấp hành mới (nhiệm kỳ 4 năm).

– Thảo luận, phê duyệt quyết toán tài chính của CLB.

2. Nguyên tắc, hình thức biểu quyết tại Đại hội:

– Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

– Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành.

Điều 6. Ban Chấp hành:

1. Cơ cấu tổ chức:

– Ban Chấp hành (BCH) gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên BCH. BCH do Đại hội toàn thể Hội viên bầu ra theo nguyên tắc biểu quyết quá bán, số lượng thành viên trong BCH do Đại Hội quyết định theo nhiệm vụ của từng nhiệm kỳ.

– BCH của CLB: Bao gồm những người đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân có uy tín, có nhiệt tình tham gia các hoạt động CLB.

2. Nhiện vụ của Ban Chấp hành CLB:

– Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội toàn thể, quyết định các vấn đề tổ chức, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên BCH, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCH, ra thông báo chung.

– Bám sát tình hình hoạt động kinh tế, xã hội của các doanh nghiệp thành viên để có chương trình hỗ trợ.

– Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động của CLB.

– Triệu tập hội nghị định kỳ, Đại hội nhiệm kỳ và chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung của các kỳ họp BCH CLB.

– Quy định các hình thức khen thưởng và động viên đối với Hội viên.

– Quản lý tài chính của CLB.

3. Nhiệm kỳ hoạt động của BCH CLB: 4 năm.

 

Chương IV

HỘI VIÊN

Điều 7. Hội viên:

Hội viên của CLB là Doanh nhân, lãnh đạo, nhà quản lý, trợ lý lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đồng hương Ninh Bình đang sinh sống hoặc làm việc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tự nguyện tham gia vào CLB.

Điều 8. Quyền lợi của Hội viên:

– Được giới thiệu quảng bá, chào bán hàng các sản phẩm của mình trong các kỳ họp của CLB, qua Website và các trang tin của CLB.

– Được tạo điều kiện cung cấp thông tin để liên doanh, liên kết kinh tế với các doanh nghiệp khác trong CLB.

– Được tham gia các cuộc họp định kỳ và Đại hội của CLB, được ứng cử đề cử vào BCH CLB, được thảo luận, phát biểu và biểu quyết các công việc của CLB.

– Được CLB bình xét khen thưởng, động viên vì có các thành tích trong các mặt hoạt động.

– Được quyền ra khỏi CLB khi không còn muốn tiếp tục tham gia.

Điều 9.  Nghĩa vụ của Hội viên:

– Thi hành nghiêm chỉnh quy chế, nghị quyết và các quyết định của CLB, làm tròn nghĩa vụ Hội viên.

– Tuyên truyền, vận động phát triển Hội viên mới. Giữ gìn và nâng cao uy tín của CLB và của doanh nghiệp mình, thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật của Nhà nước.

– Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của CLB.

– Đóng lệ phí CLB hàng năm: 2.000.000 VNĐ/ năm và mức đóng góp cao hơn tùy theo từng Hội viên.

– Mức tài trợ cho Quỹ CLB tùy theo khả năng và mong muốn của Hội viên giúp CLB huy động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động chuyên sâu về nghiệp vụ, gặp gỡ giao lưu, hướng về quê hương…

 

Chương V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

Điều 10. Tài sản của Câu lạc bộ:

– Tài sản của CLB là tất cả những vật dụng, tài sản vô hình (Website của CLB, tài khoản ngân hàng của CLB…) được mua sắm, đầu tư từ quỹ của CLB và phục vụ cho hoạt động của CLB.

– BCH quy định việc quản lý và sử dụng tài chính (bao gồm tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của CLB), quản lý và sử dụng tài sản của CLB (bao gồm tất cả những vật dụng, Website của CLB, tài khoản ngân hàng của CLB…) đúng mục đích, yêu cầu của CLB theo chế độ thu chi tài chính của pháp luật trên nguyên tắc tiết kiệm và công khai tài chính.

Điều 11: Quỹ của Câu lạc bộ:

– Quỹ của CLB được hình thành qua các nguồn thu:

  1. Hội phí thu được từ các Hội viên: 2.000.000 VNĐ/ năm.
  2. Tài trợ hợp pháp của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ.
  3. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 12. Các khoản chi:

– Khen thưởng.

– Hội nghị, tiếp tân, công tác phí…

– Từ thiện, xã hội, giáo dục, hướng về quê hương Ninh Bình.

– Xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm tài sản.

– Giúp đỡ Hội viên và các khoản chi hợp pháp khác.

– Tài chính và tài sản của CLB được sử dụng đúng mục đích theo yêu cầu của CLB, có sổ sách kế toán thu chi theo đúng luật định và phải thông qua Ban Chấp hành báo cáo công khai trước Đại hội thường kỳ và có quyết toán hàng năm.

 

Chương VI

KHEN THƯỞNG

Điều 13. Khen thưởng:

– Các doanh nhân và doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển CLB đều được khen thưởng và động viên, hình thức khen thưởng do Chủ tịch CLB quyết định.

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Giải thể CLB:

– Trong trường hợp cần thiết, khi xét thấy sự tồn tại của CLB không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của các Hội viên, BCH CLB sẽ đề nghị Đại hội toàn thể Hội viên CLB quyết định giải thể CLB hoặc thay đổi hình thức tổ chức CLB.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung và hiệu lực của Quy chế:

– Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Đại hội toàn thể Hội viên CLB quyết định.

– Bản Quy chế này gồm 7 chương, 15 điều, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội toàn thể Hội viên CLB lần thứ I thông qua.

CHỦ TỊCH CLB

(Đã ký)

 

NGUYỄN THẾ CƯỜNG