Giấy mời tham dự buổi gặp gỡ của CLB ngày 10/12/2017

CLB DOANH NHÂN

 ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH TẠI HÀ NỘI

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————

 

                  Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017 

GIẤY MỜI

THAM DỰ BUỔI GẶP GỠ

CLB DOANH NHÂN ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH

(Khu vực phía Bắc)

                     Kính gửi: Ông/Bà

 

CLB Doanh nhân ĐH NB tại Hà Nội trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự buổi gặp gỡ  với các nội dung sau:

Thời gian:

+ 8h30’ ngày 10/12/2017 (Chủ nhật).

+ Riêng Ban Chủ tịch và các PCT CLB họp trù bị từ 8h00’ ngày 10/12/2017.

Địa điểm:  Văn phòng Công ty cổ phần Catalan – Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Thành phần tham dự: Chủ tịch, các PCT, các UV BCH và toàn thể Hội viên CLB.

Khách mời: Chủ tịch, các PCT và Thư ký Hội đồng hương tỉnh Ninh Bình tại Hà Nội.

Nội dung:

+ Thông qua Quy chế hoạt động của CLB.

+ Xác định và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT và các UV BCH CLB.

+ Ghi danh các Hội viên gia nhập CLB.

+ Thông qua Quỹ CLB và đóng lệ phí của Hội viên.

+ Lập kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Giấy mời này được gửi trực tiếp qua điện thoại và email tới các Hội viên, mong mọi người quan tâm và đăng ký tham dự.

Ghi chú: Đề nghị các đại biểu xác nhận

đến dự buổi gặp gỡ của CLB qua:

– Mr. Trường: 0988.807.959

(Email: truongcatalan@gmail.com)

– Mr. Việt Anh: 0902.030.424

(Email: anhtv@thachban.vn)

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH CLB

(Đã ký)

 

NGUYỄN THẾ CƯỜNG

                         

 

               

              

Post Author: Tien Duong